Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

ОРГАНИЗАЦИЈА

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавно предузеће организовано је као јединствени правни субјект у којем у четири сектора, и то:

 • Сектор планирања, заштите и развоја подручја,
 • Сектор коришћења подручја,
 • Сектор општих и правних послова,
 • Сектор економско-финансијских послова,
 • Служба чувара природе

 

СЕКТОР ПЛАНИРАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА спроводи послове израде програма и планова управљања, програме заштите; послове планирања и уређења шума; послове уређења простора; послове гајења и заштите шума; послове заштите и унапређења лова и риболова; информатичке послове, послове информисања, презентације и популаризације вредности; послове туризма и едукације. Сектор је организован кроз службе:

 • Служба планирања, пројектовања, заштите и уређења
 • Служба за заштиту и гајење шума,
 • Служба за заштиту и унапређење лова и риболова,
 • Служба информисања, презентације и туризма.

Сектор запошљава 47 радника. На челу сектора је помоћник директора, а службама руководе руководиоци служби

 

СЕКТОР КОРИШЋЕЊА ПОДРУЧЈА спроводи послове коришћења шума (сеча и израда дрвних сортимената, извлачење, транспорт) и организован је кроз:

 • Радна јединица ГЈ "Тара"
 • Радна јединица ГЈ "Црни врх/Звезда",
 • Радна јединица ГЈ "Комуналне шуме",
 • Служба транспорта и механизације,
 • Служба за газдовање приватним шумама.

Сектор запошљава 106 радника. Сектором руководи помоћник директора, радном јединицом руководилац радне јединице, а службама руководиоци служби.

 

СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА обавља административне послове, послове коресподенције и друге опште послове, као и све правне послове за Предузеће као целину. Сектор запошљава 18 радника. Сектор има службу општих и правних послова. Сектором руководи помоћник директора.

 

СЕКТОР ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА обавља финансијско-економске, комерцијалне и послове јавних набавки за Предузеће као целину. Сектор има следеће службе:

 • Комерцијална служба,
 • Служба набавке,
 • Служба финансијске оперативе,
 • Служба рачуноводства.

Сектор запошљава 22 радника. Сектором руководи помоћник директора, а службама руководиоци служби.

 

СЛУЖБА ЧУВАРА ПРИРОДЕ је организована као посебна јединица ван сектора и директно одговара директоруПредузећа и обавља послове надзора на простору Националног парка Тара, чуварске и послове контроле, и одржава унутрашњи ред. Служба надзора запошљава 9 радника, а њом руководи руководилац службе.

 

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР ревизијска контрола је основна метода обезбеђења доброг функционисања система и омогућавања пословодству да се целовито и активно посвети пословима развоја система на тржишту програма и пројекта. Интерна ревизија штити и унапређује унутрашњи, већ успостављени систем рада кроз надзор над радом оперативних извршилаца, контролом  функционисања унутрашње обраде података и евиденција у складу са Међународним стандардима, а  у сладу са Законом о рачуноводству и ревизији. Интерном ревизијом се независно успоставља и креира унапређење пословања предузећа ради побољшања ефикасности управљања ризиком, контролама у успостављеним процесима управљања.

 

У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица