• (+381) 031/ 863 644

 • office@nptara.rs

Службе и делатност

СЛУЖБЕ У ЈП ''НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА''

ПОСЛОВОДСТВО

директор Драгић Караклић
Тел. 031/863-644, моб. 064/84 75 310, e-mail: 

Извршна директорица за Сектор планирања, заштите и развоја Милица Томић
Tel. 031/863-644, моб. 064/84 75 203, e-mail:  

Извршни директор за Сектор коришћења подручја Душко Јелисавчић
Tel. 031/863-644, моб. 064/84 75 204 e-mail:   

Извршна директорица за Сектор финасијско-економских послова Даница Караклић
Tel. 031/863-644, моб. 064/84 75 205, e-mail:  

Извршни директор за Сектор општих и правних послова Милорад Новаковић
Tel. 031/863-644, моб. 064/84 75 210, e-mail: 

 

ЈП ''Национални парк Тара'' је организован кроз следеће службе:

Служба чувара природе
Руководилац: Иван Илић
Tel. 031/863-644, 064/84 75 241, e-mail:  

                                                              

СЕКТОР ПЛАНИРАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА

Служба планирања, пројектовања, заштите и уређења

Руководилац: Александар Ђурић
Tel. 031/863-644, моб. 064/84 75 215, 

Служба за заштиту и гајење шума
Руководилац: Небојша Митровић
Tel. 031/862-555, моб. 064/84 75 226, 

Служба за заштиту и унапређење лова и риболова
Руководилац: Милан Малинић
Tel. 031/863-644, моб. 064/84 75 219, 

Служба информисања, презентације и туризма
Руководилац: Ранко Милановић
Tel. 031/869-452, моб. 064/84 75 386, 


СЕКТОР КОРИШЋЕЊА ШУМА

Радна јединица ГЈ „Тара“ Руководилац: Драган Ђурић
Tel. 031/859-732, моб. 064/84 75 223, 

Радна јединица ГЈ „Црни врх/Звезда“ Руководилац: Војкан Ђорђевић
Tel. 031/859-178, 064/84 75 392, 

Радна јединица ГЈ „Комуналне шуме“ 
Руководилац: Душко Милекић
Tel. 031/863-644, моб. 064/84 75 249, 

Служба транспорта и механизације 
Руководилац: Арсеније Чавић
Tel. 031/865-067, моб. 064/84 75 228, 

Служба за газдовање приватним шумама Руководилац: Јелена Станковић
Tel. 031/863-644, моб. 064/ 84 75 304, 

 

ФИНАНСИЈСКО-ЕКОНОМСКИ СЕКТОР

Комерцијална служба

Руководилац: Бранка Митровић
Tel. 031/863-644, моб. 064/84 75 206, 

Служба набавке
Руководилац: Наташа Јелисавчић
Tel. 031/863-644, 064/84 75 532, 

Служба финансијске оперативе

Руководилац: Ружица Јокић
Tel. 031/863-644, 064/84 75 207, 

 

 

ОПИС ОВЛАШЋЕЊА
 

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта основано је Законом о националним парковима (Сл. гласник РС бр. 39/1993). Основна делатност Јавног предузећа је заштита и развој подручја Националног парка Тара. У номенклатури делатности, послови које обавља ово Предузеће разврстани су у област и воде се под шифром 9104 – Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

Јавно предузеће спроводи режим заштите у Националном парку и управља природним вредностима, грађевинским земљиштем и другим непокретностима. У спровођењу заштите и развоја подручја Националног парка, Јавно предузеће обавља и послове:

 • газдовања шумама,
 • заштите, гајења и унапређења ловне и риболовне фауне,
 • организује истрaживачке радове у области заштите и развоја,
 • врши презентацију и популаризацију подручја,
 • врши друге послове у складу са Статутом.

 

У обављању послова заштите и развоја, Јавно предузеће овлашћено је да:
 • утврђује услове и начин коришћења природних добара, услове за обављање научно-истраживачких радова, за истражне радове, за фотографисање и снимање простора, за постављање привремених објеката и друго,
 • обавља стручне послове који се односе на заштиту и развој, вади податке, анализе и другу документацију из оквира делатности, податке за израду просторних и урбанистичких планова, уређење локација,
 • даје у закуп земљиште и објекте којима управља,
 • вади податке о заштићеним природним вредностима и културним добрима, извршеним научно-истраживачким радовима и друго.

 

Јавно предузеће „Национални парк Тара“ Бајина Башта у складу са овлашћењима из Закона донело је Правилник о унутрашњем реду у Националном парку Тара, којим се уређује начин и услови кретања, боравка и понашања посетилаца у Националном парку.
 
Јавно предузеће такође је донело и Одлуку о накнадама за коришћење Националног парка Тара (Сл. гласник РС бр. 48/2011) којом се одређују износи накнада и начин коришћења природних вредности Националног парка како од стране физичких, тако и од стране правних лица.
 
Овлашћења која спроводи Јавно предузеће регулисана су:
 • Законом о националним парковима (Сл. гласник РС бр. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05),
 • Законом о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр.135/04)
 • Законом о шумама (Сл. гласник РС бр. 46/91, 83/92, 53/93, 60/93, 67/93, 48/94,
 • 54/96, 101/05),
 • Законом о лову (Сл. гласник РС бр. 39/93, 44/93, 60/93, 101/05),
 • Законом о рибарству (Сл. гласник РС бр. 35/94, 38/94, 101/05)
 • Законом о водама (Сл. гласник РС бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/05)
 • Просторним планом Националног парка Тара (Сл. гласник РС бр. 3/89)
 • Другим прописима и општим актима.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм