• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Циљ пројекта ЕКО КАРСТ је допринети заштити, очувању и одрживом коришћењу крашких екосистема у подручју Дунава и Динарида подизањем свести о услугама екосистема и повећањем броја локалних предузетника посвећених пословима блиским природи.

Поводом 21. марта, Међународног дана шума, Национални парк Тара је у сарадњи са Предшколском установом „Невен“ организовао садњу садница Панчићеве оморике у дворишту вртића.

Савети корисника, који ће обезбедити боље управљање заштићеним подручјима кроз повезивање са локалним заједницама, основани су у три национална парка у Србији – „Тара“, „Фрушка гора“ и „Ђердап“ уз подршку WWF Adria програма „Заштићена подручја за природу и људе“.

Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности јавној својини, на основу Одлуке о издавању објеката у јавној својини у закуп број: 679/5, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта, дана 20.06.2018. и Решења Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 број: 464-1554/2018 од 14.09.2018. o давању начелне сагласности на предметну одлуку, расписује:

Јавно предузеће „Национални парк Тара“ у оквиру ЕКО КАРСТ пројекта који се суфинансира средствима Европске Уније у сарадњи са водећим партнером на пројекту „Завод за шуме Словеније“  објављује:

У складу са Правилником о обиму и садржини програма едукације рекреативних риболоваца, обавештавамо Вас да ће у петак 28.12.2018. године на контролно-информативном пункту Националног парка Тара у Перућцу бити одржано предавање - тематски састанак са риболовцима.

Национални парк Тара је 1. децембра наступио на Фестивалу Науке у оквиру штанда WWF Адриа. Фестивал науке је одржан у халама 3 и 3а београдског сајма у периоду од 29. новембра до 2. децембра и посетилога је преко 30.000 посетилаца.

Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности јавној својини, на основу Одлуке о издавању објеката у јавној својини у закуп број: 679/5, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Национални парк Тара“  Бајина Башта, дана 20.06.2018. и Решења Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 број: 464-1554/2018 од 14.09.2018. о давању начелне сагласности на предметну одлуку, расписује: 

                        На основу члана 24. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

У четвртак, 15. Новембра, је на Плечниковој променади - изложбеном простору парка Тиволи у Љубљани отворена изложба под називом “Природа нас повезује – Паркови Динарида”. Домаћин догађаја је Крајински парк Тиволи, Рожник и Шишенски хриб, а изложба је припремљена у сарадњи са Парковима Динарида – мрежа заштићених подручја Динарида.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм