• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

                        На основу члана 24. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

 

                        Влада доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА

 

I

                        Именује се Драгић Караклић за директора Јавног предузећа „Национални парк Тара”.

 

II

                        Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), прописано је, између осталог: да се директор јавног предузећа именује након спроведеног јавног конкурса (члан 30); да јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора (члан 31. став 1); да одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа чији је оснивач Република Србија доноси Влада, на предлог министарства надлежног за послове привреде (члан 36. став 1); да министарство доставља Влади оглас о јавном конкурсу (члан 36. став 2); да се оглас о јавном конкурсу објављује у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници министарства, као и да рок за објављивање огласа  о јавном конкурсу у „Службеном гласнику Републике Србије” не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа (члан 37).

Влада је донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Национални парк Тара” 05 Број: 111-866/2017 од 3. фебруара 2017. године.

Поступајући по наведеној одлуци Влада је, 10. фебруара 2017. године, у дневном листу „Вечерње новости” и у „Службеном гласнику РС”, број 9 објавила јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Национални парк Тара” (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс је објављен и на интернет страници Министарства привреде.      

Комисија за спровођење конкурса за избор директора (у даљем тексту: Комисија) у поступку за именовање директора Јавног предузећа „Национални парк Тара” образована је у саставу: Ненад Ђорђевић, Бруно Ђуран, Ивана Јаначковић и Предраг Петровић, чланови.

Након што је прегледала приспеле пријаве Комисија је саставила списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу којима се спроводи изборни поступак и на исти уврстила:

 

                        1. Драгића Караклића, број пријаве: 19 Број: 111-2459/2017 од 16. марта 2017. године,

                        2. Миодрага Петровића, број пријаве: 19 Број: 111-2460/2017 од 16. марта 2017. године, 

                        3. Николу Василића, број пријаве: 19 Број: 111-2457/2017 од 16. марта 2017. године,

                        4. Драгана Станковића, број пријаве: 19 Број: 111-2456/2017од 16. марта 2017. године,

                        5. Милана Пантелића, број пријаве: 19 Број: 111-2453/2017 од 16. марта 2017. године,

                        6. Милоја Војиновића, број пријаве: 19 Број: 111-2462/2017 од 16. марта 2017. године,

                        7. Сузану Стефановић, број пријаве: 19 Број: 111-2452/2017 од 16. марта 2017. године,

                        8. Срђана Стефановића, број пријаве: 19 Број: 111-2458/2017 од 16. марта 2017. године,

                        9. Љиљану Трајковић, број пријаве: 19 Број: 111-2454/2017 од 16. марта 2017. године.

 

Након тога приступило се спровођењу првог дела изборног поступка, провере вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења и организационих способности, писменом провером путем стандардизованих тестова, који је одржан 6. септембра 2018. године.

Кандидати Сузана Стефановић, Љиљана Трајковић и Срђан Стефановић се нису појавили на заказаном тестирању, док је Милоје Војиновић наведено тестирање обавио 20. децембра 2017. године.                  

Затим, приступило се спровођењу другог дела изборног поступка, усменој провери кандидата.Пре почетка разговора са кандидатима, Комисија је утврдила да ће кандидатима поставити питања која се односе на познавање једне или више области из које је делатност за чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавање других делатности које обавља јавно предузеће, познавање прописа којима се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, познавање области корпоративног управљања, познавање општих прописа о раду, као и посебне области знања. Комисија за спровођење конкурса за избор директора је утврдила да ће вештину комуникације и мотивацију за рад проверавати усмено и одредила критеријуме према којима ће постављати питања и оцењивати одговоре кандидата, оценама од 1 до 3.

Кандидати Сузана Стефановић, Љиљана Трајковић, Милоје Војиновић и Срђан Стефановић се нису појавили на заказаном усменом разговору.

После обављених тестирања, разговора и вештине комуникације и мотивације за рад са кандидатима, Комисија за спровођење конкурса за избор директора је окончала изборни поступак и на основу постигнутих резултата донела Одлуку 19 Број: 06-00-8574/2018од 18. септембра 2018. године  о утврђивању ранг листе кандидата који су испунили мерила прописана за именовање, на коју је уврстила:                 

1) Драгића Караклића, просечна оцена 2,18;

2) Миодрага Петровића, просечна оцена 2,09;

3) Николу Василића, просечна оцена 2,00.

 

Одлука о утврђивању ранг листе кандидата који су испунили мерила прописана за именовање у поступку именовања директора Јавног предузећа „Национални парк Тара”, достављена је Министарству привреде, ради припреме предлога акта за именовање директора.

Према члану 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада решењем одлучује о постављењима, именовањима и разрешењима, у управним стварима и у другим питањима од појединачног значаја.

Имајући у виду да је кандидат Драгић Караклић најбоље рангиран са просечном оценом 2,18 решено је као у диспозитиву.

 

Упутство о правном средству: Ово решење коначно је у управном поступку и не може се побијати жалбом, али се против њега може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана његовог пријема.

 

24 Број: 119-9677/2018

У Београду, 16. новембра 2018. године

 

В  Л  А  Д  А

  

 

ПРЕДСЕДНИК

 

 

 

 

 

Ана Брнабић

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм