• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

С обзиром на тренутну ситуацију на језеру Заовине желимо да овим путем обавестимо јавност о тренутним дешавањима у Националном парку Тара и предузетим мерама.

Риболовне воде Националног парка Тара су језерa „Перућац“, „Заовине“, „Спајићи“  и Крушчица“. Највећи проблем представља реверзибилно језеро Заовине које се пуни са вишком воде из акумулације „Перућац“ и по потреби вода се враћа назад у систем ХЕ „Бајина Башта“. Због оваквог начина рада честе су осцилације нивоа воде у језеру.

Највећим делом 2017. године водостај на свим хидро акумулацијама је варирао је и углавном је био је био у константном паду што је и наглашавано као проблем и утицај на рибљи фонд, кроз месечне извештаје о раду и активностима управљача. О наведеним проблемима обавештено је и Министарство заштите животне средине.

Максимална кота воде на језеру Заовине је 881,5 метара, док је биолошки минимум на 815 м. Крајем месеца марта 2019. године водостај на акумулацији језера Заовине је био око 43м по вертикали испод максималном успора, односно максималне коте воде, што је условило видно смањење запремине  воде у акумулацији, чак и потпуно пресушивање у рукавцима језера. Оваква ситуација није забележена од 2000. године.

Варирање водостаја изузетно негативно утиче на живи свет, нарочито рибљи фонд, односно на мрест свих рибљих врста. Јавно предузеће „Национални парк Тара“ као корисник рибарског подручја није у могућности да спроводи планиране активности на заштити рибљег фонда као ни активности на реализацији планираних активности на спортском риболову.

Услед константног и наглог испуштања воде, у понедељак 01. априла 2019. године, дошло је и до појаве клизишта у засеоку Мандићи, у приобалном делу језера Заовине, на површини од око 30-50 ха. Реч је о постојећем клизишту које је било у мировању од 1994. године. Његовим поновним активирањем нарушено је и стање шумских екосистема - дошло је до  појаве лома и извала дрвећа у мешовитим шумама смрче, јеле и букве са осталим лишћарима, у приватном власништву. Такође, појавила се ерозија земљишта под ливадским екосистемима, пуцања и одрони тла, а дошло је и до озбиљних штета на  стамбеним објектима и викендицама и пуцања путева и прекида комуникација са наведеним засеоком.

Изласком на терен у 03.04. констатовано је да се враћа вода, односно да се пуни  реверзибилно језеро и добијена је информација да се очекује долазак геолога и стручњака  „Енергопројекта“ како би дали предлог и пројекат за санацију наведеног стања.

Овим активностима нарушен је и предеони и амбијентални изглед подручја око језера Заовине као посебно значајног дела Националног парка Тара, што све утиче и на смањење броја посетилаца. Треба имати у виду да подручје Заовина посећује велики број туриста из целог света, а мотиви Заовинског језера се користи у промотивним материјалима и кампањама различитих организација почев од Туристичке организације Србије и Националног парка Тара. Имајући ово у виду очигледно је да је тренутна ситуација потенцијално јако лоша за туризам на овом подручју, али и за целокупну слику Србије. Спуштањем нивоа језера деградирана је слика једног од најлепших предела у Србији што изазива незадовољство посетилаца овог подручја и угрожава туристичку сезону.

Јасно је да језеро није направљено за потребе туризма, већ је у функцији производње електричне енергије, али се од 2015. године налази у заштићеном подручју националног значаја и потребно је ускладити активности са новонасталом ситуацијом. Такође, треба имати у виду да је велики број становника Заовина извор прихода нашао у активностима везаним за туризам и угоститељство.

Надлежне службе ЈП “Национални парк Тара“, изашле су на терен, сачиниле  записник и обавестиле надлежног инспектора за заштиту животне средине, чији се излазак на терен очекује у петак 05. априла 2019. године. О тренутној ситуацији смо обавестили и позвали у стручни надзор и Завод за заштиту природе Србије како би нам помогли у санацији подручја и заштити природе.

Такође, управа парка је у директној комуникацији са ХЕ „Бајина Башта“, одакле смо добили уверавање и да имају дозволу издату од стране Министарсва пољопривреде, шумарства и водопривреде и да раде у „дозвољеном режиму рада“ односно да нису испустили воду до биолошком минимума (815м) и да ће предузети све да се ситуација на терену санира. Очекујемо да ће корисник вода језера Заовине, ХЕ „Бајина Башта“, у што краћем року реаговати и  санирати новонасталу ситуацију.

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм