• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара” на животну средину

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ТАРА”

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ТАРА” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара” на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 1.ДО 30. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у згради Скупштине oпштине Бајина Башта, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 30. априлом 2019. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду 10. априла 2019. године са почетком у 1200 часова у сали Скупштинe општине Бајина Башта, у Бајиној Башти, улица Душана Вишића 28.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду  15. маја 2019. године, са почетком у 1200 часова у сали Скупштинe општине Бајина Башта, у Бајиној Башти, улица Душана Вишића 28. Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

НАЦРТ ПЛАНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ТАРА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НП ТАРА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм