• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Од 8. децембра 2021. године у примени је нови Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби у Националном парку Тара.

Правилник је донет на основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 56. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16, 95/18 - др. закон и 71/21), члана 13. Закона о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 84/15 и 95/18 - др. закон) и члана 29. Статута ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта.

Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби у Националном парку Тара регулишу се правила за спровођење прописаног режима заштите, а нарочито: начин понашања посетилаца и других корисника при кретању, боравку и обављању послова на заштићеном подручју; начин обављања делатности при коришћењу природних ресурса и простора за изградњу објеката; места, површине и објекти у којима се због очувања дивљих биљака и животиња и других вредности ограничава кретање или забрањује и ограничава обављање одређених радњи, као и трајање тих мера; врсте дивљих биљака и животиња чије је коришћење, односно брање, сакупљање и излов ограничено, као и начин и услови обављања тих радњи; услови заштите приликом обављања научних истраживања и образовних активности; места и услови за одлагање отпада; начин одржавања уредности и чистоће заштићеног подручја; поступак издавања сагласности и других аката корисницима од стране управљача; начин и организација чуварске службе, чувања заштићеног природног добра, опрема и средства неопходна за чување и одржавање; начин спровођења превентивних мера заштите од пожара, других елементарних непогода и удеса, у Националном парку Тара.

Цео правилник можете прочитати овде

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм