• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда.

Расписује се оглас за издавање у закуп пословног простора, прикупљањем писмених понуда и то:

  • објекат  - Ловачки дом „Митровац“ површине 303,5 m2, постојећи на кат.парцели број 1016/8 КО Перућац, уписан у ЛН број: 395, КО Перућац, корисник Јавно предузеће „Национални парк Тара“ Бајина Башта, носилац права јавне својине Република Србија.

Закуп предметног пословног простора подразумева употребу истог, на одређено време, на временски период до 30.09.2025. године, у сврху обављања угоститељске делатности, за коју закупац мора бити регистрован.

Почетна цена за издавање у закуп пословног простора - објекта из тачке 1 је: 122,00 динара са ПДВ-ом по m2.

Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Сви понуђачи су у обавези да у понуди наведу број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне и неблаговремене понуде се одбацују.

Понуде се ДОСТАВЉАЈУ у ЗАТВОРЕНОЈ и ЗАПЕЧАЋЕНОЈ коверти са назнакомПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПО ОГЛАСУ ОД 16.05.2023. - НЕ ОТВАРАЈ, на следећу адресу:

 

  • ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“ БАЈИНА БАШТА

            Комисија за спровођење поступка издавања

            у закуп непокретности у јавној својини

            Ул. Миленка Топаловића бр. 3,

            31250 БАЈИНА БАШТА

 

Рок за ДОСТАВЉАЊЕ понуда је од дана јавног оглашавања 16.05.2023. закључно са даном 31.05.2023. до 15:00 часова.

Отварање понуда по овом огласу биће извршено у четвртак 01.06.2023. у 12:00 часова у просторијама ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта у Бајиној Башти, Миленка Топаловића бр. 3.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм