• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

У току је јавни увид у План генералне регулације подручја Рачанска шљивовица. Позивамо све заинтересоване да узму учешће материјал могу погледати у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (https://bajinabasta.rs/oglas-za-rani-javni-uvid-racanska-sljivovica-2/). Јавна седница Комисије за планове општине Бајина Башта одржаће се дана 23.01.2024. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, са почетком у 13,00 часова.

Општинска управа општине Бајина Башта , на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/20209/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПОДРУЧЈА РАЧАНСКА ШЉИВОВИЦА НА ТАРИ

Јавни увид трајаће 30 дана, од 08.12.2023.год. закључно са 08.01.2024.године. Материјал ће бити изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Јавна презентација Плана одржаће се дана 22.12.2023. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28 у 13,00 часова.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 08.01.2024.год.

Јавна седница Комисије за планове општине Бајина Башта одржаће се дана 23.01.2024. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, са почетком у 13,00 часова.

Општинска управа Бајина Башта

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства

и имовинско-правне послове

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм